https://www.high-endrolex.com/29

FANATIC   |  F2   |  TABOU   |  GAASTRA   |  MAUI SAILS   |  SIMMER   |  VANDAL   |  GAASTRA KITE   |  UNIFIBER   
imgimgimgimgimgimgimgimgimgimgimgimg
Akce týdne


Aktuálně

Stará se o vás

Pavel Šeba
SKYPE: Skype Me
Email: surfcentrum@fanatic.cz
Všeobecné informace
Počasí a webkamery
 Reklamační řád

Reklamační řád

Reklamační řád společnosti Pavel Šeba – Surfcentrum se sídlem Průběžná 6; 370 04 České Budějovice; IČ 47244500, DIČ CZ7012161233.

Kupující je povinen se seznámit s Obchodními podmínkami ještě před odesláním závazné objednávky.

Uzavřením kupní smlouvy a převzetím zboží od prodávajícího se bere za souhlas s Obchodními podmínkami.

Jako doklad o záruce vystavuje firma Pavel Šeba - Surfcentrum ke každému zakoupenému zboží nákupní doklad (fakturu) se zákonem stanovenými údaji pro uplatnění reklamace (název zboží, cena, množství, katalogové číslo, datum prodeje).

 1. Záruční podmínky

Kupujícímu se doporučuje, aby při dodání zásilky od přepravce zkontroloval stav zásilky (poškození krabice). Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která jeví známky poškození. Pokud takto poškozenou zásilku převezme, je nezbytné poškození sepsat v předávacím protokolu přepravce. Na pozdější reklamaci v tomto ohledu nebude brán zřetel.

Po převzetí zásilky se na zboží vztahuje záruka 24 měsíců. V případě, že se během této doby vyskytne vada na výrobku má kupující právo na reklamaci.

 2. Práva z vadného plnění

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží, hodí se k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá a vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Výše uvedené ustanovení se nevztahuje na zboží prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

3. Postup při reklamaci zboží

V případě, že zboží reklamujete, okopírujte fakturu, popř. napište na list papíru Vaše jméno , adresu, telefon (případně e-mail), číslo objednávky (faktury), popis závady, váš požadavek na způsob řešení reklamace, a spolu se zbožím zašlete či osobně doručte do sídla firmy:

Adresa:

Pavel Šeba – Surfcentrum
Průběžná 6
370 04 České Budějovice

Pracovní doba je pondělí až pátek; 10:00 až 12:00 a 14:00 až 18:00.

Prodávající si vyhrazuje právo pracovní dobu upravit, či krátkodobě provozovnu uzavřít (dovolená, technické důvody).

 4. Vyřízení reklamace

Pokud to povaha závady umožňuje, vyřeší prodávající reklamaci ihned, ve složitějších případech do 3 dnů. V případě nutnosti posouzení závady u výrobce je zákonná lhůta pro vyřízení reklamace 30 dní od převzetí zboží.

V případě, že požadavek na reklamaci nebude obsahovat uvedené náležitosti, bude kupující vyzván, aby chybějící dokumentaci doložil, či poskytl jinou součinnost nutnou pro vyřízení reklamace.

O vyřízení reklamace bude kupující vyrozuměn v co nejkratším možném termínu, nejdéle ve lhůtě 30 dní.

V případě, že reklamace bude oprávněná, má kupující právo na úhradu nutných nákladů, zejména poštovného, které uhradil při odeslání reklamovaného zboží.

V případě, že výrobce reklamaci uzná bude částka vrácena na Vámi uvedený účet.

Po vyřízení reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu trvání reklamace.. V případě neoprávněné reklamace se záruční doba neprodlužuje. Byla-li reklamace zboží v zákonné lhůtě vyřízena výměnou zboží za nové, začne záruční doba běžet znovu od data vyřízení reklamace.

Veškeré doklady týkající se reklamace si vždy pečlivě uschovejte.

5. Závěrečné ustanovení

Tento reklamační řád je platný od 17.3.2016 a ruší platnost předchozích reklamačních řádů. Je k dispozici v sídle firmy nebo jako dokument na www.fanatic.cz.
© 2011 - 2024 Surfcentrum Všechna práva vyhrazena    ||    WebDesign, e-SHOP & hosting by 1K Design! Reklamní předměty
Reklamní plachty Reklamní propisky, reklamní tužky Zboží pro domov Partneři